دسته بندی: مهرافروز

مهرافروز چیست؟

مهرافروز یک پلتفرم تامین مالی جمعی است که به جمعآوری حمایتهای مالی برای پروژههای نیکوکاری، مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی میپردازد و امکان تحقق آن‌ها را فراهم میکند. مهرافروز علاوه بر تأمین مالی پروژههای یاد شده،…