دسته بندی: چگونه کار میکند؟

آیا حمایت کنندگان مالک یا سهامدار پروژه‌ها می‌شوند؟

خیر. مدل تأمین مالی مهرافروز «اهدا» است و کاربران مبلغ دلخواه خود را بدون انتظار بازگشت به صورت پاداش یا سهام، برای اجرای پروژه اهدا میکنند. تمام مالکیت پروژهها و کار انجام شده به مجری…

حمایت کنندگان از کجا می‌آیند؟

در اکثر موارد، حامیان اولیه از میان کسانی هستند که با مجریان یا پروژه مورد نظر آشنایی اولیه دارند و دوست دارند که آن پروژه به انجام برسد. این حلقه اولیه، پروژه و جذابیتهای آن…

هزینه‌ استفاده از خدمات مهرافروز چقدر است؟

در صورت موفقیت یک پروژه در تامین سرمایه مورد نیاز خود، بین 5 تا 7 درصد مبالغ جمعآوری شده برای آن پروژه، به عنوان هزینه خدمات به مهرافروز پرداخت میشود.

گزارش دهی پروژه ها

مجریان پروژه‌ها موظف هستند پس از دریافت سرمایه مورد نیاز خود و اجرای پروژه، گزارش آن را برای شفاف‌سازی در اختیار مهربانه قرار دهند تا به صورت عمومی منتشر شود. این کار علاوه بر شفافیت…

تأمین مالی جمعی پروژه ها

هر پروژه، مبلغ هدف و زمان پایان مشخصی دارد. هر فردی که به پروژه‌ای علاقه داشته باشد، می‌تواند مبلغ دلخواهی را به آن پروژه اهدا کند تا سرمایه مورد نیاز پروژه به صورت خرد خرد…