پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد فقیر و نیازمند در سال 2017