پروژه تحصیلی گروه سوم

پروژه تحصیلی گزوه سوم با یاری همکاران و خیرین محترم انجام شد
با تشکر از همه دوستان.