5%

کمک هزینه جراحی عمل پروتز زانو
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

0%

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه ششم
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه پنجم
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه چهارم (تامین شد)
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه سوم
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه دوم (تامین شد)
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تحصیلی گروه اول
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه خرید بخاری (تامین شد)
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه ودیعه مسکن (تامین شد)
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه عمل قلب باز (تأمین شد)
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

40%

کمک هزینه تهیه لپ تاپ
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

28%

کمک هزینه تهیه گوشی هوشمند(تامین شد)
 • ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

100%

کمک هزینه تهیه پوشاک و لوازم التحریر (تامین شد)
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

1%

کمک به خیریه فخرالملوک
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده